Het Alternatief 

 Tijd voor vernieuwing


Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

PDF Versie download 

Download Vaalser Waakblad PDF


Hierbij presenteren wij u ons programma. In dit programma vindt u geen uitgebreide uiteenzetting van wat wij allemaal vinden van de wereld en van ons zelf. We hebben ons beperkt tot zaken waarvan wij denken dat die de leefbaarheid van Vaals ten goede komen. In willekeurige volgorde zijn dat :


Referendum

Het Alternatief wil het referendum invoeren. Dat kan binnen de huidige wet indien wordt voldaan aan enkele voorwaarden :


  • De raad bepaalt of er een raadplegend referendum wordt gehouden;
  • De raadsleden bepalen individueel of zij de uitslag zullen overnemen;
  • De raad neemt pas een besluit nadat het referendum is gehouden.


De raad kan dan zelf, op verzoek van inwoners, ervoor kiezen om bepaalde besluiten eerst voor te leggen aan de bevolking. Het referendum kan worden ingezet bij grote projecten en ingrijpende besluiten.


Bestuursmoraal
Wij willen strengere gedragsregels voor het gemeentebestuur op de punten belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en seksueel ongepast gedrag. Wij willen dat het gemeentebestuur stopt met dure feestjes op kosten van de inwoners zonder dat deze daar zelf voor uitgenodigd zijn. Of we feesten met zijn allen of niet. .... Het Alternatief wil in de aangescherpte gedragscode ook afspreken dat B&W zich niet meer bemoeit met de inhoud van publicaties in het Vaalser Weekblad. Censuur is in strijd met het recht op vrije meningsuiting.Julianaplein

Het Julianaplein is nu een stenen vlakte, mensen kunnen hun auto niet kwijt, de winkels zijn niet gebruiksklaar en de gemeente zit op zijn handen en wacht tot 3W met nieuwe huurders komt. Als de gemeente geen aktie onderneemt wordt het Julianaplein nooit een succes. Wij stellen de volgende maatregelen voor : 


  • Financiële hulp van de gemeente aan starters;
  • Meer parkeergelegenheid scheppen;
  • Vergroening.

Voor ondernemers vormt de huurprijzen niet het probleem, deze zijn zeker niet hoog. Het probleem zit in de enorme opstartkosten. Wij willen dat de gemeente gaat helpen met een gunstige financiering van deze opstartkosten en, als dat nodig blijkt te zijn, zelf een stuk van de financiering overneemt. Ook willen we kijken naar de mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren op het voormalige Esso terrein en naar manieren om het geheel een beetje groen aan te kleden.


Duurzaamheid

De planning is dat Nederland vanaf 2050 geheel van het gas af is. Het wordt nog een enorme opgave om alle gebouwen in onze gemeente om te zetten in all-electric of 0-op-de-meter-woningen. Het alternatief wil daarom zo snel als mogelijk beginnen met :


  • openbare gebouwen beschikbaar maken voor  zonnepanelen : De daken van openbare gebouwen worden beschikbaar gesteld aan onze burgers om te investeren in zonnepanelen;
  • het opstellen van een plattedakenplan : Bij aanvraag van een bouwvergunning wordt een plattedakenplan gevraagd. Zo stimuleren we groene daken en zonnepanelen op het dak;
  • bestaande woningen energiezuiniger maken : We maken afspraken met de corporatie om huurwoningen energiezuiniger te maken zodat huurders profiteren;
  • stimuleren van bouw van duurzame nieuwe woningen: Nieuwe woningen worden tenminste energieneutraal gebouwd. Bij het bouwen worden zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt. Waar mogelijk juichen we het gebruik van geothermie en warmtepompen toe.  

 

Blending en vermindering regeldruk
We willen ondernemers en non-profitorganisaties meer ruimte geven voor nieuwe initiatieven. We willen een mix aan functies gaan toestaan zodat ook b.v. een kapperszaak, een slijterij of een visboer een hapje en een drankje kan aanbieden. Zo kunnen we het centrum van Vaals aantrekkelijker maken voor onze inwoners, onze bezoekers en toeristen. Een dagje uit in Vaals wordt een beleving op zich, waar je lekker in de watten wordt gelegd. In den lande zijn al een aantal pilots gedraaid en worden nieuwe uitgezet. Als gemeente moeten we samen met ondernemende mensen kijken naar waar zij bij het ondernemen behoefte aan hebben / tegen welke regels zij aanlopen. De gemeente moet kijken of deze obstakels (lokale regels) kunnen worden opgeruimd.


Cultuurbeleid 

Het Alternatief wil toe naar een integraal cultuurbeleid wat moet zorgen voor een betere coördinatie tussen kunst en onderwijs en de culturele organisaties en verenigingen onderling. Doel is om cultuur en kunst laagdrempeliger te maken. Veel ander gemeenten hebben goede ervaring met de inzet van een coördinator. Wij willen onderzoeken of dit ook een goed idee is voor Vaals.  

 

Culturele evenementen moeten meer een totaalbeleving worden met daarbij ook een hapje en drankje. Dit komt niet alleen de gezelligheid ten goede maar ook het financieel fundament zodat er ruimte komt voor een kwaliteitsimpuls in de programmering. 

  

Wij willen een permanent podium/kiosk op het Julianaplein t.b.v. evenementen en podiumkunsten. Hiermee kunnen culturele organisaties/verenigingen en kunstenaars/artiesten, groot en klein, een directere weg vinden naar het midden van het publieke domein.  


 

Inkomens-/Armoedebeleid

Het gemiddeld inkomen van de inwoners van Vaals ligt onder het landelijk. Vaals is het dorp met de hoogste langdurige armoede. Het aantal mensen in de bijstand is sinds 2015 met bijna 5% gestegen, van 280 in 2015 naar 293 in 2017. Ook veel lagere en middeninkomens kunnen de hoge lasten vaak niet dragen.

 

De overheid is daaraan ook vaak schuld. Incassobureaus en deurwaarders worden rijk terwijl mensen steeds verder in de problemen raken. Het is een groot maatschappelijk probleem dat mensen in langdurige armoede stort en levens van gezinnen volledig ontwricht. 

  

Wij willen dat de gemeente een grotere inspanning gaat leveren. Er zijn inwoners waarvan de gemeente weet dat er mogelijk een financieel probleem is. We willen dat de gemeente deze mensen zelf benadert met de vraag of ondersteuning gewenst is. Ook de mensen die we niet in beeld hebben, moeten bij de gemeente terecht kunnen voor advies of ondersteuning. Jongeren

Een van de uitdagingen in de volgende raadsperiode is een antwoord te vinden op de vraag, hoe Vaals jongeren aan zich kan binden. Vaals is momenteel “tote Hose”, er is nauwelijks wat te doen. Wij zouden graag Fraiche willen doorontwikkelen tot een uitgaanscentrum waar altijd wat te doen is voor jongeren, jongere-ouderen en studenten uit Vaals en omstreken. Bij een bruisend dorp, hoort ook bruisende horeca waar voor ieder wat wils is. Een openbare BBQ-plek is ook een mooie manier om elkaar te ontmoeten en samen te chillen. Dit hoeft niet exclusief voor jongeren te zijn,…Wij willen af van de huidige verstikkende regeltjes die het onmogelijk maken het gebouw te benutten voor evenementen op cultureel/muzikaal gebied Parkeerbeleid

Het Alternatief wil een vast laag tarief hanteren voor het eerste uur parkeren en het tweede uur gratis maken. Bezoekers zullen dan sneller geneigd zijn om langer in Vaals te blijven, wat goed is voor de ondernemers. 


Wij zijn geen voorstander van de huidige regeling waarbij de eerste 20 minuten gratis zijn. Dit heeft geleid tot een enorm tekort in de begroting waar de inwoners van Vaals voor kunnen opdraaien. Daarbij zie je dat veel mensen ervoor kiezen om heel snel boodschappen te doen en snel weer weg zijn. Dat is niet goed voor de ondernemers. 


Het Alternatief is geen voorstander van de invoering van vrij-parkeren. De kosten zullen stijgen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen zal afnemen. We verwachten dat Vaals zal vol komen te staan met auto’s, busjes, aanhangers e.d. die ook langer zullen worden geparkeerd. De inwoners kunnen dan zelf hun auto niet meer kwijt. Dit is slecht voor de inwoners. Daarnaast wil Het Alternatief dat bewoners van het centrum van Vaals gewoon hun bezoek kunnen ontvangen zonder hoge kosten. We wonen hier in een dorp en niet in een grote stad.

 


Kerncentrales Belgie

De komende jaren zal er in België intensief gedebatteerd worden over de toekomst van de kerncentrales. En er lopen tal van juridische procedures tegen de gevaarlijke centrales die zijn aangespannen door landen, individuen en (milieu)organisaties. Het Alternatief zal er alles aan doen om bij te dragen aan de sluiting van de kerncentrale te Tihange en Doel.


Pastoerswei

We willen af van het huidige voornemen om de Pastoerswei vol te zetten met woningen. We willen naast eventuele woningen ruimte maken voor een stadspark en een speelgelegenheid voor de kinderen die in het centrum van Vaals wonen. Een stadspark draagt bij aan de leefbaarheid van het centrum. Het stadspark is ook belangrijk voor de bezoekers van de kerk die nu nog op een parkeerplaats moeten staan.Starters

De economie van Vaals drijft op het toerisme en shoppers in het weekend. De economie moet een derde pijler krijgen: startende ondernemers, die al dan niet gelieerd zijn aan de RWTH. Deze moeten ruimte krijgen om binnen Vaals hun bedrijfjes op te starten en uit te bouwen.


Veiligheid

Het Alternatief krijgt regelmatig opmerkingen van mensen dat ze zich niet veilig voelen omdat er groepen mensen laat op de avond samen komen op plaatsen die openbaar zijn, zoals het Von Clermontpark, de lift bij de AH en bij de flats. Zij voelen zich niet veilig, als zij hun hond uit laten of een ommetje maken. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het Alternatief wil samen met bewoners als met politie en handhavers kijken wat nodig is om onze inwoners op welk uur van de dag dan ook veilig over straat te laten gaan.Strategische Visie
De huidige strategische ‘Strategische Visie Vaals 2020’ is toe aan een revisie. Wij willen in de volgende raadsperiode een nieuwe strategische Visie opstellen. Wij vinden het belangrijk dat we daarbij de inwoners zo veel als mogelijk betrekken. Randvoorwaarde is wel dat de nieuwe visie een stuk concreter wordt dan de vorige. Aan nog meer wollige verhalen hebben we niets.  


Zelfstandige gemeente

Het Alternatief wil dat Vaals een zelfstandige gemeente blijft en dat het gemeentehuis behouden blijft voor haar inwoners. Geen herindeling dus en ook het gemeentehuis niet verkopen.

 

In de vorige regeerperiode periode heeft de overheid het aantal gemeenten teruggebracht naar 380. De overheid wilde een minimale grote van 100.000 inwoners. Veel herindelingen zijn doorgedrukt zonder steun van de inwoners met als argument dat het bestuur daardoor beter en goedkoper zou worden. Bijkomend voordeel voor de landelijke partijen was dat hiermee de lokale partijen werden geëlimineerd.

 

Onderzoeken tonen echter aan dat herindelingen niets opleveren. De kwaliteit van het bestuur neemt niet toe en de kosten gaan niet omlaag. Het gemeentehuis staat een paar dorpen verder op en mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd. Het bestuur wordt groter, anoniemer waardoor de democratie in gevaar komt.